Witamy na stronie PSSE w Zakopanem

Logo Niepodległa 2018  Logo Służby Cywilnej 

 

Witamy na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem jest jednostką organizacyjną przy pomocy, której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wykonuje zadania należące do Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 59)

Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej


I. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska;

 2. higieny pracy w zakładach pracy;

 3. higieny procesów nauczania i wychowania;

 4. higieny wypoczynku i rekreacji;

 5. zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;

 6. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, 

 - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości                     i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych         i zawodowych.

Wykonywanie powyższych zadań polega za sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

II. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:

 1. uzgadnianie projektów wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji,
  a także wskazań lokalizacyjnych i lokalizacji autostrad pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,

 2. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych
  i zdrowotnych dotyczących:

 3. budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

 4. statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych.

III. Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej należy wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem, a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań nałożonych na państwowych inspektorów sanitarnych,

 2. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,

 3. wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych,

 4. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,

 5. działalność przeciwepidemiczna,

 6. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno – sanitarnego,

 7. wydawanie decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji,

 8. przygotowywanie wniosków w sprawach wykroczeń do właściwych sądów,

 9. przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie
  i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów,

 10. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia,

 11. opracowywanie planów pracy oraz sprawozdań z działalności Stacji,

 12. prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych i finansowych oraz pracowniczych,

 13. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach chorób zawodowych.

Stacja działa w szczególności na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wraz z aktami wykonawczymi;

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  wraz z aktami wykonawczymi;

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  wraz z aktami wykonawczymi;

 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi;

 1. statutu nadanego Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno – epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego.;

 2. Regulaminu organizacyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące kompetencji i zadań organu jak również poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w Powiatowej Stacji znajdą Państwo w:

 1. ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 59);

 2. Statucie Powaitowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem;

 3. Regulaminie Organizacyjnym Powaitowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Punkt informacyjny:

tel. 0182068697

fax 0182068410

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem