INFORMACJA O WYNIKU NABORU

KD-110-13-1/2019

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Zakopanem 
ul. Chramcówki 19a, 34-500 Zakopane

Nazwa stanowiska pracy:

                                              STAŻYSTA /MŁODSZY ASYSTENT

              Stażysta / Młodszy asystent  -  Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej

 

Informuję, iżw wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko:

1)  nie został wyłoniony kandydat.

 

2.09.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

KD-113-12-1/2019                                                       Załącznik nr 7 do Instrukcji                                                                                                                     

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Zakopanem 
ul. Chramcówki 19a, 34-500 Zakopane

Nazwa stanowiska pracy:

                                  STAŻYSTA /MŁODSZY ASYSTENT

                                           Stanowisko pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Informuję, iżw wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko:

1)  nie został wyłoniony kandydat.

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                                                                                             Zakopane, dnia 2 września 2019 r.
KD-110-14/2019

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zakopanem

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zakopanem

ul. Chramcówki 19a, 34-500 Zakopane

1. Nazwa stanowiska pracy:

                  Stażysta / Młodszy asystent  -  Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej

wymiar etatu – 1, 

wykształcenie wyższeo kierunku- higiena, epidemiologia, zdrowie publiczne, chemia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, (wykształcenie z zakresu gospodarki wodnej, technologii wody i ścieków, itp.), pokrewne

2.Wymagania niezbędne:

 1. Stażysta – wykształcenie wyższe, osoba dla której zatrudnienie w stacji sanitarno-epidemiologicznej jest pierwszym zatrudnieniem po ukończeniu studiów;
  1. Młodszy asystent - tytuł zawodowy magistra, wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub wykształcenie wyższe należy rozumieć jako wykształcenie mające zastosowanie  w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  2. posiadanie wiedzy w zakresie:

- przepisów prawnych mających zastosowanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako

  organu nadzoru nad warunkami higieny środowiska;

- przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;

- przepisów prawnych z dziedziny ochrony środowiska;

- znajomość przepisów bhp;

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

3.Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy z komputerem ;
 2. umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, zaangażowanie;
 3. dyspozycyjność, doświadczenie pracy w Inspekcji;
 4. wysoka kultura osobista;
 5. mile widziane prawo jazdy kategorii B.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór sanitarny obiektów użyteczności publicznej, transportu, cmentarzy;
 2. pobieranie próbek wody w kąpieliskach, na ujęciach wód powierzchniowych do celów wodociągowych;
 3. przeprowadzanie kontroli sanitarnych/wizytacji obiektów zgodnie z opracowanym planem pracy oraz przeprowadzanie kontroli pozaplanowych;
 4. prowadzenie postępowań i dokumentacji w sprawach stwierdzenia niezgodności  zawodowej; 
 5. prowadzenie rzetelnych, czytelnych zapisów i rejestrów dokumentacji wewnętrznej na stanowisku pracy w Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej.

5.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV, podanie o pracę, list motywacyjny;
 2. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 3. przebieg dotychczasowego zatrudnienia (kwestionariusz dla osoby ubiegającej się
  o zatrudnienie);
 4. oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. klauzula informacyjna w procesie rekrutacji;
 6. mile widziana opinia pracodawcy poprzedniego zakładu pracy.

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać: osobiście lub listownie z dopiskiem„Nabór na stanowisko Stażysta/Młodszy asystent –Sekcji Nadzoru Higieny  Komunalnej”.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

ul. Chramcówki 19a

34-500 Zakopane

Termin składania ofert do dnia 17 września 2019 r. do godz. 14oo.

W miesiącu sierpniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE Zakopane, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszego postępowania.

7. Dodatkowe informacje:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną złożone do Powiatowej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej w Zakopanem po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stacji, BIP oraz tablicy informacyjnej w siedzibie PSSE Zakopane.

                                                                                                         

                                                                                                                                             

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KD-110-15/2019                                                                    Zakopane, dnia 2 września 2019 r.

              Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zakopanem

                              OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                       w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zakopanem

                                      ul. Chramcówki 19a, 34-500 Zakopane

1. Nazwa stanowiska pracy:

                  Stażysta / Młodszy asystent  -  Stanowisko pracy

                                                          ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 

wymiar etatu – 1,  wykształcenie wyższe techniczne: budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna oraz wykształcenie pokrewne.

2.Wymagania niezbędne:

 1. Stażysta – wykształcenie wyższe, osoba dla której zatrudnienie w stacji sanitarno-epidemiologicznej jest pierwszym zatrudnieniem po ukończeniu studiów;
  1. Młodszy asystent - tytuł zawodowy magistra, wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub wykształcenie wyższe należy rozumieć jako wykształcenie mające zastosowanie  w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  2. posiadanie wiedzy w zakresie:

- przepisów prawnych mających zastosowanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako

  organu nadzoru nad warunkami higieny pracy;

- przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego KPA;

- przepisów Prawa budowlanego,

- rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich   

  usytuowanie;

- znajomość przepisów bhp.

3.Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy z komputerem ;
 2. umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, zaangażowanie;
 3. dyspozycyjność, doświadczenie pracy w Inspekcji;
 4. wysoka kultura osobista;
 5. mile widziane prawo jazdy kategorii B

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wykonywanie inspekcji przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne,
 • uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie,
 • uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych,
 • kontrolowanie obiektów w trakcie budowy,
 • opiniowanie na etapie ustalenia obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresie.

               5.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV, podanie o pracę, list motywacyjny
 2. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. przebieg dotychcasowego zatrudnienia (kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 4. oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 5. klauzula informacyjna w procesie rekrutacji
 6. mile widziana opinia pracodawcy poprzedniego zakładu pracy.

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać: osobiście lub listownie z dopiskiem„Nabór na stanowisko Stażysta/Młodszy asystent      - Stanowisko pracy  ds.Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ul. Chramcówki 19a 34-500 Zakopane

Termin składania ofert do dnia 17 września 2019 r. do godz. 14oo.

W miesiącu sierpniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE Zakopane, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.        W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej,       o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszego postępowania.

7. Dodatkowe informacje:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną złożone do Powiatowej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej w Zakopanem po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stacji, BIP oraz tablicy informacyjnej w siedzibie PSSE Zakopane.

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                                                                                             Zakopane, dnia 8 sierpnia 2019 r.
KD-110-13/2019

                                    Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zakopanem

                                             OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                                     w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zakopanem

                                                             ul. Chramcówki 19a, 34-500 Zakopane

1. Nazwa stanowiska pracy:

                  Stażysta / Młodszy asystent  -  Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej

wymiar etatu – 1, 

wykształcenie wyższeo kierunku- higiena, epidemiologia, zdrowie publiczne, chemia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, (wykształcenie z zakresu gospodarki wodnej, technologii wody i ścieków, itp.), pokrewne

2.Wymagania niezbędne:

 1. Stażysta – wykształcenie wyższe, osoba dla której zatrudnienie w stacji sanitarno-epidemiologicznej jest pierwszym zatrudnieniem po ukończeniu studiów;
  1. Młodszy asystent - tytuł zawodowy magistra, wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub wykształcenie wyższe należy rozumieć jako wykształcenie mające zastosowanie  w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  2. posiadanie wiedzy w zakresie:

- przepisów prawnych mających zastosowanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako

  organu nadzoru nad warunkami higieny środowiska;

- przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;

- przepisów prawnych z dziedziny ochrony środowiska;

- znajomość przepisów bhp;

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

3.Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy z komputerem ;
 2. umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, zaangażowanie;
 3. dyspozycyjność, doświadczenie pracy w Inspekcji;
 4. wysoka kultura osobista;
 5. mile widziane prawo jazdy kategorii B.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór sanitarny obiektów użyteczności publicznej, transportu, cmentarzy;
 2. pobieranie próbek wody w kąpieliskach, na ujęciach wód powierzchniowych do celów wodociągowych;
 3. przeprowadzanie kontroli sanitarnych/wizytacji obiektów zgodnie z opracowanym planem pracy oraz przeprowadzanie kontroli pozaplanowych;
 4. prowadzenie postępowań i dokumentacji w sprawach stwierdzenia niezgodności  zawodowej; 
 5. prowadzenie rzetelnych, czytelnych zapisów i rejestrów dokumentacji wewnętrznej na stanowisku pracy w Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej.

5.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV, podanie o pracę, list motywacyjny;
 2. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 3. przebieg dotychczasowego zatrudnienia (kwestionariusz dla osoby ubiegającej się
  o zatrudnienie);
 4. oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. klauzula informacyjna w procesie rekrutacji;
 6. mile widziana opinia pracodawcy poprzedniego zakładu pracy.

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać: osobiście lub listownie z dopiskiem„Nabór na stanowisko Stażysta/Młodszy asystent –Sekcji Nadzoru Higieny  Komunalnej”.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

ul. Chramcówki 19a

34-500 Zakopane

Termin składania ofert do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz. 14oo.

W miesiącu lipcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE Zakopane, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszego postępowania.

7. Dodatkowe informacje:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną złożone do Powiatowej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej w Zakopanem po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stacji, BIP oraz tablicy informacyjnej w siedzibie PSSE Zakopane.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:

tel. 0182068697

fax 0182068410

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem