OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO - PRZEWÓZ OSÓB

KD-110-16/2019                                                             Zakopane, dnia 28 listopada 2019 r.

                        Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zakopanem

                              OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zakopanem  ul. Chramcówki 19a, 34-500 Zakopane

1. Nazwa stanowiska pracy:

                                         Kierowca samochodu osobowego  - przewóz osób

wymiar etatu – 1,  wykształcenie średnie:

2.Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- doświadczenie min. 3 lat w pracy na stanowiskuw których kandydat wykonywał niżej  

  wymienione obowiązki (pkt. 4);

 -  prawo jazdy kategorii  B;

 - wykształcenie co najmniej średnie;

 -  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi –  

    przewóz osób, do których kierowania wymagane jest prawo jazdy kategorii B – aktualne orzeczenie  

    psychologiczne;

 -  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 - kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają  

    złożyć swoją ofertę.

3.Wymagania dodatkowe:

 1. dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, zaangażowanie;
 2. wysoka kultura osobista;
 3. nieposzlakowana opinia;

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przewóz osób i rzeczy na terenie powiatu tatrzańskiego, województwa małopolskiego i Polski;
 • obsługa codzienna samochodu służbowego;
 • dbanie o stan przeglądów technicznych pojazdu;
 • dbanie o bezpieczeństwo, stan techniczny oraz eksploatacyjny powierzonego  pojazdu;
 • dopilnowanie terminowego przeprowadzania przeglądów okresowych oraz ubezpieczenia przynależnego pojazdu;
 • garażowanie samochodu w wyznaczonym miejscu z obowiązkiem przekazywania kluczy od samochodu w miejscu wyznaczonym przez przełożonego;
 • eksploatacja samochodu służbowego ściśle wg instrukcji obsługi oraz zgodnie

z przepisami o ruchu drogowym;

 • terminowe, prawidłowe i rzetelne dokonywanie zapisu i rozliczeń  kart drogowych (rozliczenie zużycia paliwa);
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego

               5.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV, podanie o pracę, list motywacyjny
 2. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. przebieg dotychczasowego zatrudnienia (kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 4. klauzula informacyjna w procesie rekrutacji
 5. oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 6. mile widziana opinia pracodawcy poprzedniego zakładu pracy.

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać: osobiście lub listownie z dopiskiemKierowca samochodu osobowego – przewóz osób”  Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

ul. Chramcówki 19a,  34-500 Zakopane        

Termin składania ofert do dnia 12 grudnia 2019 r. do godz. 14oo.

W miesiącu październiku 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE Zakopane, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej,  

o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszego postępowania.

7. Dodatkowe informacje:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną złożone do Powiatowej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej w Zakopanem po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego będzie można odebrać w terminie jednego miesiąca od zakończenia naboru. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stacji, BIP oraz tablicy informacyjnej w siedzibie PSSE Zakopane.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko stażysty SNHK

KD-110-14-6/2019                                                                                                                  Załącznik nr 7 do Instrukcji

                                                              INFORMACJA O WYNIKU NABORU

                                          w Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Zakopanem 

                                                    ul. Chramcówki 19a, 34-500 Zakopane

Nazwa stanowiska pracy:

                                  STAŻYSTA /MŁODSZY ASYSTENT

                                           Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej                        

Informuję, iżw wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko:

1)  został wyłoniony kandydat             Katarzyna Foryt

Informacja

AD- 110-14-3/2019                                                                                Załącznik nr 4 do Instrukcji

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE WARUNKUJĄCE PRZYSTĄPIENIE DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

w Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Zakopanem ul. Chramcówki 19a, 34-500 Zakopane

Nazwa stanowiska pracy:
                   Stażysta /Młodszy Asystent w Sekcji Nadzoru  Higieny Komunalnej

Informuję, iżw wyniku oceny 2 podań o pracę pod kątem spełnieniawymogów formalnych kandydatów stwierdzono, że do następnego etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

Lp. Imięi nazwisko

 1. Marek Komperda
 2. Katarzyna Foryt

INFORMACJA

KD-110-15-1/2019

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Zakopanem 
ul. Chramcówki 19a, 34-500 Zakopane

Nazwa stanowiska pracy:

                                  STAŻYSTA /MŁODSZY ASYSTENT

    Samodzielne stanowisko pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Informuję, iżw wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko:

1)  nie został wyłoniony kandydat.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

KD-110-13-1/2019

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

w Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Zakopanem 
ul. Chramcówki 19a, 34-500 Zakopane

Nazwa stanowiska pracy:

                                              STAŻYSTA /MŁODSZY ASYSTENT

              Stażysta / Młodszy asystent  -  Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej

 

Informuję, iżw wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko:

1)  nie został wyłoniony kandydat.

 

2.09.2019 r.

Podkategorie

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:

tel. 0182068697

fax 0182068410

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem