OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

KD-110-12/2019                                                                    Zakopane, dnia 31 lipca 2019 r.

              Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zakopanem

                                   OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                              w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zakopanem

                                      ul. Chramcówki 19a, 34-500 Zakopane

1. Nazwa stanowiska pracy:

                  Stażysta / Młodszy asystent  -  Stanowisko pracy

                                                          ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 

wymiar etatu – 1,  wykształcenie wyższe techniczne: budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, inżynieria sanitarna oraz wykształcenie pokrewne.

2.Wymagania niezbędne:

 1. Stażysta – wykształcenie wyższe, osoba dla której zatrudnienie w stacji sanitarno-epidemiologicznej jest pierwszym zatrudnieniem po ukończeniu studiów;
  1. Młodszy asystent - tytuł zawodowy magistra, wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub wykształcenie wyższe należy rozumieć jako wykształcenie mające zastosowanie  w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  2. posiadanie wiedzy w zakresie:

- przepisów prawnych mających zastosowanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako organu nadzoru nad warunkami higieny pracy;

- przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego KPA;

- przepisów Prawa budowlanego,

- rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- znajomość przepisów bhp;

- znajomość języka angielskiego  stopniu komunikatywnym.

3.Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy z komputerem ;
 2. umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, zaangażowanie;
 3. dyspozycyjność, doświadczenie pracy w Inspekcji;
 4. wysoka kultura osobista;
 5. mile widziane prawo jazdy kategorii B

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wykonywanie inspekcji przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne,
 • uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie,
 • uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych,
 • kontrolowanie obiektów w trakcie budowy,
 • opiniowanie na etapie ustalenia obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresie.

               5.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV, podanie o pracę, list motywacyjny;
 2. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 3. przebieg dotychczasowego zatrudnienie (kwestionariusz dla osoby ubiegającej o zatrudnienie;
 4. oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. klauzula informacyjna w procesie rekrutacji;
 6. mile widziana opinia pracodawcy poprzedniego zakładu pracy.

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać: osobiście lub listownie z dopiskiem„Nabór na stanowisko Stażysta/Młodszy asystent - Stanowisko pracy  ds.Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna ul. Chramcówki 19a 34-500 Zakopane

Termin składania ofert do dnia 16 sierpnia 2019 r. do godz. 14oo.

W miesiącu czerwcu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE Zakopane, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.        W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej,       o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszego postępowania.

7. Dodatkowe informacje:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną złożone do Powiatowej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej w Zakopanem po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stacji, BIP oraz tablicy informacyjnej w siedzibie PSSE Zakopane.

 

Kontakt

Punkt informacyjny:

tel. 0182068697

fax 0182068410

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem