OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO - PRZEWÓZ OSÓB

KD-110-16/2019                                                             Zakopane, dnia 28 listopada 2019 r.

                        Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zakopanem

                              OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zakopanem  ul. Chramcówki 19a, 34-500 Zakopane

1. Nazwa stanowiska pracy:

                                         Kierowca samochodu osobowego  - przewóz osób

wymiar etatu – 1,  wykształcenie średnie:

2.Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- doświadczenie min. 3 lat w pracy na stanowiskuw których kandydat wykonywał niżej  

  wymienione obowiązki (pkt. 4);

 -  prawo jazdy kategorii  B;

 - wykształcenie co najmniej średnie;

 -  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi –  

    przewóz osób, do których kierowania wymagane jest prawo jazdy kategorii B – aktualne orzeczenie  

    psychologiczne;

 -  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 - kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają  

    złożyć swoją ofertę.

3.Wymagania dodatkowe:

 1. dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, zaangażowanie;
 2. wysoka kultura osobista;
 3. nieposzlakowana opinia;

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przewóz osób i rzeczy na terenie powiatu tatrzańskiego, województwa małopolskiego i Polski;
 • obsługa codzienna samochodu służbowego;
 • dbanie o stan przeglądów technicznych pojazdu;
 • dbanie o bezpieczeństwo, stan techniczny oraz eksploatacyjny powierzonego  pojazdu;
 • dopilnowanie terminowego przeprowadzania przeglądów okresowych oraz ubezpieczenia przynależnego pojazdu;
 • garażowanie samochodu w wyznaczonym miejscu z obowiązkiem przekazywania kluczy od samochodu w miejscu wyznaczonym przez przełożonego;
 • eksploatacja samochodu służbowego ściśle wg instrukcji obsługi oraz zgodnie

z przepisami o ruchu drogowym;

 • terminowe, prawidłowe i rzetelne dokonywanie zapisu i rozliczeń  kart drogowych (rozliczenie zużycia paliwa);
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego

               5.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV, podanie o pracę, list motywacyjny
 2. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 3. przebieg dotychczasowego zatrudnienia (kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
 4. klauzula informacyjna w procesie rekrutacji
 5. oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 6. mile widziana opinia pracodawcy poprzedniego zakładu pracy.

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać: osobiście lub listownie z dopiskiemKierowca samochodu osobowego – przewóz osób”  Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna

ul. Chramcówki 19a,  34-500 Zakopane        

Termin składania ofert do dnia 12 grudnia 2019 r. do godz. 14oo.

W miesiącu październiku 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w PSSE Zakopane, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %. W takiej sytuacji pierwszeństwo w zatrudnieniu na wskazanym stanowisku przysługuje osobie niepełnosprawnej,  

o ile spełnia wymagania określone powyżej.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszego postępowania.

7. Dodatkowe informacje:

Dokumenty, które wpłyną lub zostaną złożone do Powiatowej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej w Zakopanem po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego będzie można odebrać w terminie jednego miesiąca od zakończenia naboru. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stacji, BIP oraz tablicy informacyjnej w siedzibie PSSE Zakopane.

Kontakt

Punkt informacyjny:

tel. 0182068697

fax 0182068410

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem