Wnioski - Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

 

INFORMACJA DLA INWESTORÓW

DOTYCZĄCA ZAWIADOMIEŃ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ O ZAKOŃCZENIU BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO JEGO UŻYTKOWANIA

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem w ślad za pismem Głównego Inspektora Sanitarnego znak HŚ.BW.533.1.2020.AS z dnia 27 kwietnia 2020 r., w ramach działań Inwestorów, które wpłynęłyby na usprawnienie postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresiezajęcia stanowiska w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.),dotyczącego stwierdzenia zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w świetle art. 15zzs ust. 8 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), zwraca się z prośbą o:

1.przedstawianie informacji wskazującej na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes Inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazanie kluczowych terminów wiążących podmioty itp.). Przedstawienie powyższej informacji byłoby pomocne w ustaleniu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej kolejności (priorytetów) rozpatrywanych spraw - także w sytuacji, gdy organ będzie w stosunku do danego obiektu budowlanego planował podjęcie czynności kontrolnych zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,

2. doręczanie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zakopanem kompletnej dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) (w tym dokumentacji technicznej i innych materiałów – opisowych, graficznych lub wizualnych – m.in. dokumentacji fotograficznej, bądź nagrań wideo), co pozwoliłoby na ograniczenie ewentualnych czynności kontrolnych „w terenie” wyłącznie do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia (potwierdzenia) stanu faktycznego.

 

Wykaz dokumentów jakie należy przedłożyć w celu uzyskania stanowiska w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.):

1. projekt budowlany uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego lub rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych, wraz z naniesionymi zmianami podpisanymi przez projektanta,

2. decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie budowy,

3. oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie z projektem i pozwoleniem,

4. sprawozdanie z badania wody,

5. odstępstwa,

6. protokół skuteczności wentylacji, protokół kontroli przewodów kominowych,

7. protokół z przeglądu instalacji elektrycznej,

8. protokół prób szczelności instalacji wod-kan, CO, gazowej,

9. certyfikaty, atesty na materiały wykończeniowe i sprzęt,

10. umowę z administratorem sieci kanalizacyjnej lub protokół szczelności szamba.

 

 

WNIOSKI DO POBRANIA

1) Wniosek o dopuszczenie do użytkowania (odbiór sanitarny)

2) Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej inwestycji

3) Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej inwestycji na podstawie art. 32 ustawy Prawo budowlane

4) Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej inwestycji na podstawie art. 71 ustawy Prawo budowlane dotyczącej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego/części obiektu budowlanego

5) Wniosek o przeprowadzenie wizji lokalnej

6) Zawiadomienie zgodnie z art. 56 ustawy Prawo budowlane o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania

7) Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Kontakt

Punkt informacyjny:

tel. 0182068697

fax 0182068410

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem